NorthEastRPGebruiksvoorwaarden

Welkom op NorthEast RP, u aangeboden door een groepje van 1 vrouw en 3 mannen met passie voor RolePlay en Grand Theft Auto V. Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen: de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op de website en gameserver van NorthEast RP, alle webpagina's die daar deel van uitmaken en alle inhoud, software en diensten die daarop worden aangeboden (hierna gezamenlijk te noemen: de "Website & Gameserver").

Om gebruik te maken van alles wat NorthEast RP te bieden heeft moet je wel een aantal regels in acht nemen en respecteren. Deze regels en andere rechten en plichten van NorthEast RP staan hieronder beschreven. Lees de onderstaande Gebruiksvoorwaarden van NorthEast RP dan ook aandachtig door.

1. Wijziging Gebruikersvoorwaarden

NorthEast RP kan de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van deze voorwaarden inzien door de link "Gebruikersvoorwaarden" onderaan de Websites aan te klikken. Het is uw verantwoordelijkheid deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd op wijzigingen te controleren. Indien u van de website en gameserver blijft gebruikmaken nadat wij wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden hebben bekendgemaakt, geeft u daarmee te kennen dat u de nieuwe voorwaarden aanvaardt.

2. Aanvullende voorwaarden

Bepaalde delen van de Website, zoals pagina's waarop u bestanden kunt downloaden, kunnen richtlijnen en voorschriften voor gebruik bevatten, die een aanvulling vormen op de Gebruiksvoorwaarden. Door van deze diensten op de website en gameserver gebruik te maken, verplicht u zich dergelijke richtlijnen en voorschriften in acht te nemen.

3. Persoonsgegevens

De gebruiker kan bij het aanmaken van een profiel/karakters op vrijwillige basis zijn contact en gerelateerde gegevens, inclusief persoonlijke informatie en/of verzonnen informatie, verstrekken, waaronder een voornaam, achternaam, nationaliteit, geboortedatum en geslacht. Deze informatie die aan NorthEast RP wordt verzonden, wordt gebruikt om een realistisch RolePlay op te zetten in de stad ookwel de ("gameserver") en diensten aan te bieden. NorthEast RP verwijdert, corrigeert of werkt persoonlijke gegevens bij wanneer daarom wordt gevraagd door de gebruiker of dat de gegevens onrealistisch zijn.

Welke gegevens slaat NorthEast RP op, waarom en hoelang?

Bij het aanmaken van een account/karakters wordt vastgelegd:
- De voornaam kan worden verzonnen maar moet realistisch overkomen.
- De achternaam kan worden verzonnen maar moet realistisch overkomen.
- De nationaliteit kan worden uitgekozen uit een vooringestelde lijst.
- Het geslacht kan worden uitgekozen uit een vooringestelde lijst.
- De geboortedatum kan worden verzonnen maar moet realistisch overkomen.

De bovenstaande is van belang om betere RolePlay ervaring te ervaren, meeste van de gegevens zijn verzonnen door de Gebruiker.

Karakters worden bewaard tot dat er een wipe is geweest, daarmee wordt bedoelt wanneer de stad/gameserver een volledige reset krijgt.

4. Wijzigingen Website

NorthEast RP kan de op de Website/Gameserver aangeboden diensten, spelletjes, lay-out en programma-eigenschappen te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen of wijzigen.

NorthEast RP behoudt zich het recht voor de Website/Gameserver of onderdelen van de Website/Gameserver tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van

de Website/Gameserver van NorthEast RP. NorthEast RP zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens jou of een andere Gebruiker gehouden zijn.

5. Toepassing Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen NorthEast RP en ieder gebruik van de Website en/of Gameserver.

Iedereen die de overeenkomst sluit met NorthEast RP, iedereen die de Gameserver en de Website betreed en iedereen die lid is van de Discord Channel is een Gebruiker van NorthEast RP. De Gebruiker kan zowel een natuurlijke- als een rechtspersoon zijn.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden. Op de Website staan links naar websites van derden. Het is duidelijk dat je NorthEast RP hebt verlaten als je op een link naar een website van een derde hebt geklikt. Op het moment dat je NorthEast RP hebt verlaten gelden de voorwaarden van de aanbieders van die website. Wij adviseren dan ook de daar geldende voorwaarden goed door te nemen.

6. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op doordat jij, de Gebruiker, je registreert via de Website en/of Gameserver.

De overeenkomst komt ook tot stand doordat jij, de Gebruiker, gebruik maakt van de Website en/of Gameserver.

NorthEast RP heeft het recht, zonder opgaaf van reden, een Gebruiker te weigeren.

7. Voorwaarden gebruik Website en/of Gameserver

Om gebruik te mogen maken van de Website moet je tenminste 15 jaar oud zijn of toestemming hebben van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger (hierna: Ouders). Hier word je ook op gewezen op de Discord Channel en en tijdens de Intake. NorthEast RP gaat er dan ook vanuit dat een Gebruiker 15 jaar of ouder is of met toestemming van zijn of haar Ouders gebruikmaakt van de Website en/of Gameserver.

NorthEast RP kan een Gebruiker verwijderen of op non-actief zetten zonder opgaaf van redenen.

Je onthoudt je van ongeoorloofd gebruik van de Website en/of Gameserver en je zult je opstellen en gedragen conform hetgeen door NorthEast RP mag worden verwacht van een zorgvuldig Gebruiker van de Website en/of Gameserver. Dit betekent in ieder geval dat je de Website en/of Gameserver niet mag gebruiken voor eigen gewin of de Website en/of Gameserver schade mag toebrengen.

Als je toch in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden heeft NorthEast RP het recht je zonder opgaaf van redenen te weigeren, te verwijderen en om je de toegang tot de Website en/of Gameserver en haar mogelijkheden te ontzeggen/te blokkeren.

8. Communicatie

Deze regels gelden voor alle communcitie tussen Gebruikers en/of de Website/Gameserver.

Je dient je te onthouden van ongeoorloofd gebruik van jouw karakter op de Gameserver en je zult je opstellen en gedragen zoals verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker.

Daarmee wordt in ieder geval bedoeld dat je alle op de Gameserver weergegeven of aan jou gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het karakter in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel/moderators van NorthEast RP. Verder zul je geen overlast veroorzaken voor andere Gebruikers. Ook betekent dit dat je geen onrechtmatige informatie zal plaatsen, geen berichten van NorthEast RP of Gebruikers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken.

Onrechtmatige informatie is informatie die in strijd is met Nederlandse wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden. Hieronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, spam, informatie die pornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

Omdat er ook kinderen op de Gameserver komen mogen er geen pornografische of anderszins seksueel getinte afbeeldingen of teksten worden geplaatst.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de berichten die je via jouw karakter plaatst. Indien de inhoud van jouw bericht onrechtmatig is, kan je daar zelf aansprakelijk voor worden gehouden.

NorthEast RP kan niet garanderen dat de inhoud van de berichten van Gebruikers rechtmatig en/of juist zijn.

Je erkent dat NorthEast RP niet verplicht is om uit eigen beweging berichten van Gebruikers op wat voor wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van het bericht, noch daarna.

Indien NorthEast RP tot het inzicht komt dat bepaalde berichten niet aan deze Gebruiksvoorwaarden voldoen, is zij bevoegd deze berichten naar eigen goeddunken te verwijderen of aan te passen.

Je vrijwaart NorthEast RP van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door jou zijn gepleegd met gebruikmaking van jouw profiel en/of berichten op de Website, of uit schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Je verleent aan NorthEast RP kosteloos alle rechten en/of toestemmingen die noodzakelijk zijn om berichten van jou te kunnen plaatsen. In ieder geval wordt verleend een onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare niet-exclusieve licentie om het werk openbaar te maken.

Iedereen is machtigt om NorthEast RP op de hoogte stellen, van gedragingen of berichten van Gebruikers die jegens jou of hem/haar onrechtmatig zijn.

Bij herhaaldelijke klachten en/of herhaald overtreden van deze Gebruiksvoorwaarden is NorthEast RP gerechtigd je de toegang tot de Website en/of Gameserver te ontzeggen.

9. Intellectueel Eigendom

De Gameserver en/of Website bevat veel spelletjes, afbeeldingen, scripts, methodes. Op de Gameserver/Website staan ROCKSTAR GAMES en/of CitizenFX Collective Auteursrecht. Deze rechten zijn doorgaans eigendom van NorthEast RP of de toeleveranciers van NorthEast RP. In het laatste geval hebben wij toestemming van de leveranciers. In sommige gevallen hebben wij echter de rechthebbende van het auteursrecht niet kunnen achterhalen. Mocht jij de rechthebbende zijn en geen toestemming hebben gegeven, dan kan je altijd gebruik maken van onze Notice & Takedown procedure (zie ook artikel/paragraaf 10).

Op de Website/Gameserver rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan NorthEast RP. Je mag niets overnemen zonder toestemming van NorthEast RP.

10. Aansprakelijkheid

NorthEast RP is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van jouw karakters en/of de daaraan gekoppelde gegevens dan wel immateriële schade.

NorthEast RP is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die wordt geleden door het bezoeken van websites van derden.

NorthEast RP doet zijn best om ervoor te zorgen dat er geen ongepaste spellen, advertenties of berichten op de Website/Gameserver terecht komen. Doch is het niet mogelijk om alles te monitoren en heeft NorthEast RP niet altijd controle over de advertenties. NorthEast RP aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige door jou geleden schade vanwege het onverhoopt wel aanwezig zijn van zulke informatie. Je kunt altijd contact opnemen met NorthEast RP, mocht je dergelijke informatie tegenkomen. Gebruik bij voorkeur het e-mail: info@northeastrp.nl.

11. Notice & Takedown procedure

NorthEast RP hanteert een procedure waarmee Gebruikers van de Website/Gameserver waaronder ouders van kinderen onder de 16, auteursrechthebbenden van spellen, afbeeldingen, scripts en andere Gebruikers van de Website een melding kunnen maken van naar hun mening aangeboden of gepubliceerde onrechtmatige of ongewenste informatie.

Als een klacht naar het oordeel van NorthEast RP gerechtvaardigd is, is NorthEast RP gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is NorthEast RP gerechtigd persoonsgegevens van jou te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties indien jij het materiaal hebt geplaatst of lijkt te hebben geplaatst. NorthEast RP zal je informeren over het verloop van deze procedure.

Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is NorthEast RP gerechtigd hiervan aangifte te doen. NorthEast RP kan hierbij alle relevante informatie over jou en andere mogelijk betrokken Gebruiker(s) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties NorthEast RP verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

Bij herhaaldelijke klachten over de door jou aangeboden informatie is NorthEast RP gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen en je te weren van de Website/Gameserver.

Je vrijwaart NorthEast RP voor alle schade als gevolg van bovenstaande. NorthEast RP is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt door een ingrijpen van NorthEast RP in het kader van de klachtenprocedure, ook niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

Maak voor een Notice & Takedown bericht gebruik van het e-mail info@northeastrp.nl.

12. Beëindiging overeenkomst

Uw recht op het gebruik van de Websites/Gameserver eindigt automatisch bij overtreding van de Gebruiksvoorwaarden of andere in verband met de Websites bekendgemaakte voorschriften of richtlijnen. Wij behouden ons bovendien het recht voor uw toegang tot de Websites of delen daarvan om welke reden dan ook, al dan niet met kennisgeving, te beëindigen, zulks te onzer uitsluitende beoordeling.

13. Slotbepaling

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Noord-Nederland.

Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden aan.

Partijen bij de overeenkomst zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact

Mocht je na het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Gebruik bij voorkeur het e-mail info@northeastrp.nl.