NorthEastRPPrivacyverklaring

NorthEast RP, gevestigd op https://www.northeastrp.nl/
FiveM-GTA5 - Server NorthEast RP, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.northeastrp.nl/ info@northeastrp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

NorthEast RP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- IP-adres
- FiveM License
- Steam ID
- Microsoft PUID
- Xbox ID
- Discord ID
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel/karakters op de server aan te maken.
- Gegevens over uw activiteiten op onze website of FiveM server.

Dit dient als enig doel het weren van bezoekers welke zich ernstig misdragen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@northeastrp.nl dan verwijderen wij deze informatie binnen 1-2 werkdagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NorthEast RP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U de mogelijkheid te bieden een porfiel/karakters aan te maken.
- NorthEast RP analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- NorthEast RP verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

NorthEast RP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een staff-lid van NorthEast RP) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NorthEast RP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Onbeperkt of zolang de gebruiker lid blijft > Met name voor de Blacklist Fivem Server Owners is het van belang deze gegevens voor langere tijd te bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. Ook worden er zo min mogelijk persoonsgegevens uitgevraagd

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

Noodzakelijk voor onze dienstverlening:
Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor het uitvoeren van onze taken en voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens de NorthEast RP uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van de NorthEast RP persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

Toestemming:
In andere gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NorthEast RP gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NorthEast RP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

NorthEast RP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NorthEast RP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@northeastrp.nl.